Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Græstedsmeden

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Græstedsmedens, CVR-nummer 21230340, salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

 1. 2.1  Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Græstedsmedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Græstedsmedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Græstedsmeden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 2. 2.2  Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 3. 2.3  Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under betalingsstandsning, konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser

 1. 3.1  Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Græstedsmeden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Såfremt et produkt er brugt, vil det fremgå af ordrebekræftelsen.
 2. 3.2  Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Græstedsmeden sælger og leverer til kunden, i for- bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom reparation og smedeopgaver udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 3. 3.3  Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Græstedsmeden sælger og leverer til kunden, er beregnet til det formål, der er beskrevet i brugermanualen og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Græstedsmeden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Græstedsmeden, i det omfang Græstedsmeden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Græstedsmedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Græstedsmeden bekræfter kundens ordre,

1

medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Priser på webshoppen er angivet i DKK, og alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter, medmindre andet er opgivet.

 1. 4.2  Hvis en pris på webshoppen er åbenlyst forkert, og kunden rimeligvis burde have opdaget dette, er Græstedsmeden ikke forpligtet til at levere produktet til den pågældende pris.
 2. 4.3  Græstedsmeden tager forbehold for manglende leverancer, udsolgte produkter, stave- og trykfejl samt evt. pris- og afgiftsændringer frem til, at ordrebekræftelsen er afgivet.
 3. 4.4  Betaling. Webshoppen: Kunden opgiver betalingsoplysninger ved bestilling af varen. Pengene trækkes fra Kundens konto, når ordren er udført og varen sendt af sted. Serviceydelser, der ikke r tilknyttet webshoppen: Kunden skal betale senest 10 dage efter modtagelse af fakturaen.

5. Forsinket betaling

 1. 5.1  Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Græstedsmeden er uden ansvar for, har Græstedsmeden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. påbegyndte måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 2. 5.2  Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Græstedsmeden, har Græstedsmeden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 1. 6.1  Tilbud. Græstedsmedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Græstedsmeden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Græstedsmeden, medmindre Græstedsmeden meddeler kunden andet.
 2. 6.2  Ordrebekræftelser. Græstedsmeden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Græstedsmeden.
 3. 6.3  Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Græstedsmedens skriftlige accept (dermed ingen

2

fortrydelsesret). For privatkunder gælder 14 dages fortrydelsesret. Varen skal sendes retur i originalemballage og ikke vise tegn på brug.

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Græstedsmedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Græstedsmeden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

 1. 7.1  Leveringsbetingelse. AB Græstedsmeden, eller Græstedsmeden leverer alle solgte produkter og reservedele mod betaling.
  Fragtpriserne følger de til enhver tid gældende priser hos de almindelige leverings- og fragtselskaber, fra DKK 60,-. De på webshoppen angivne priser gælder for levering i Danmark. For levering i udlandet vil det være sandsynligt, at der lægges en ekstra pris på.
 2. 7.2  Leveringstid. Græstedsmeden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Græstedsmedens ordrebekræftelse. Normalt 1-30 dage. Græstedsmeden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 3. 7.3  Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Græstedsmeden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke er meddelt skriftligt inden 5 arbejdsdage til Græstedsmeden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

 1. 8.1  Meddelelse. Hvis Græstedsmeden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Græstedsmeden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 2. 8.2  Ophævelse. Hvis levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Græstedsmeden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Græstedsmeden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter

3

leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

 1. 9.2  Reklamationsret. For erhvervskunder er der ingen reklamationsret. For private købere gælder reklamationsretten på 24 måneder.
 2. 9.3  Undtagelser. Græstedsmedens garanti omfatter ikke sliddele såsom plovgods, harvesliddele eller bælter og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Græstedsmedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Græstedsmeden, og (iv) andre forhold, som Græstedsmeden er uden ansvar for.
 3. 9.4  Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Græstedsmeden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Græstedsmeden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Græstedsmeden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Græstedsmeden beder om.
 4. 9.5  Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Græstedsmeden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Græstedsmeden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Græstedsmeden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Græstedsmeden. Græstedsmeden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 5. 9.6  Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Græstedsmeden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Græstedsmeden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
 6. 9.7  Ophævelse. Hvis Græstedsmeden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Græstedsmeden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Græstedsmeden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

4

10. Ansvar

 1. 10.1  Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 2. 10.2  Produktansvar. Græstedsmeden er produktansvarlig i henhold til almindelige erstatningsregler. Kunden skal skadesløsholde Græstedsemden, i det omfang Græstedsmeden måtte ifalde produktansvar herudover.
 3. 10.3  Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Græstedsmedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 25 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Græstedsmeden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns- ningen gælder ikke, hvis Græstedsmeden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 4. 10.4  Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Græstedsmeden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 5. 10.5  Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Græstedsmeden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Græstedsmedens kontrol, og som Græstedsmeden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

 1. 11.1  Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Græstedsmeden.
 2. 11.2  Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Græstedsmeden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

5

12. Fortrolighed

 1. 12.1  Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Græstedsmedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 2. 12.2  Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Græstedsmedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 3. 12.3  Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

 1. 13.1  Behandling. Græstedsmeden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og oplysninger om de eventuelle reparationer og tidligere leveringer, der er lavet for kunden.
 2. 13.2  Den registreredes rettigheder. Græstedsmeden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
 3. 13.3  Opbevaring og videregivelse. Græstedsmeden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Græstedsmeden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.
 4. 13.4  Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Græstedsmeden Alex Hansen, 2212 9231

14. Gældende ret og værneting

 1. 14.1  Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. 14.2  Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved voldgiftsret eller en dansk domstol.

6

15. Forretningens juridiske navn og kontaktoplysninger

15.1 Græstedsmeden v/ Alex Juel Hansen, Svendebrevet 14, 3230 Græsted, CVR-nummer: 21230340, telefonnummer: 2212 9231, e-mail: graestedsmeden@hotmail.com

Salg- og leveringsbetingelser er senest opdateret 28.6.2023